1. Privacy disclaimer
 

2. Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens
 

CONSTRUX bv (hierna CONSTRUX genoemd) hecht het grootste belang aan de privacy van zijn gebruikers. Wij begrijpen dat uw vertrouwen ons belangrijkste kapitaal is. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.construx.eu (hierna genoemd de “Website”).

U kan onze website bezoeken, informatie inwinnen over onze projecten en producten raadplegen zonder uw persoonlijke gegevens te vermelden. Als u ons toch persoonlijke informatie meedeelt, zullen wij die vertrouwelijk behandelen in overeenstemming met de onderstaande bepalingen en de nationale en internationale wettelijke voorschriften.

CONSTRUX  wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die

CONSTRUX  verzamelt, alsook over de wijze waarop CONSTRUX deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van CONSTRUX .
 

3. Categorieën van verwerkte persoonsgegevens
 

De informatie die u ons meedeelt, kan persoonsgegevens omvatten. Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan de hand van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 

CONSTRUX kan volgende persoonsgegevens verzamelen en

verwerken:

• Naam:

• Voornaam:

• E-mailadres:

• Telefoonnummer:

• Bedrijfsnaam:

• Correspondentiegegevens met en uitgaande van CONSTRUX
 

CONSTRUX verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal CONSTRUX bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat CONSTRUX  toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden. Bekijk voor meer informatie hierover de Cookie Policy.
 

4. Doel van de verwerking


Als u ons uw persoonsgegevens meedeelt, worden deze opgenomen in onze databank met als doel:

• De kwaliteit van onze diensten en informatie te verbeteren

• U te informeren met tips en nieuwe ontwikkelingen in onze business

• U te informeren in verband met de diensten die wij aanbieden

• Statistische doeleinden
 

5. Toestemming voor de verwerking
 

Wanneer u uw persoonsgegevens wenst achter te laten op onze website geeft u toestemming voor de verwerking van die gegevens door CONSTRUX voor de hierboven vermelde doeleinden. U heeft te allen tijde het recht uw toestemming tot verwerking in te trekken. Het intrekken van uw toestemming zal echter niets afdoen aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die gebeurden vóór de intrekking van uw toestemming. Indien u uw toestemming wilt intrekken kan dit door CONSTRUX hiervan op de hoogte te brengen op het volgende e-mailadres: info@construx.eu


6. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

CONSTRUX zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de diensten door CONSTRUX  en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat CONSTRUX in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring. Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat CONSTRUX uw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer CONSTRUX hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader

van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten. In alle overige gevallen zal CONSTRUX  uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

7.  Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart CONSTRUX uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het

behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder

‘gebruik persoonsgegevens’.

8.  Uw rechten

Recht op informatie:
Wanneer u beroep wenst te doen op uw rechten of vragen hebt omtrent de verwerking van uw gegevens, gelieve dan contact op te nemen met info@construx.eu


Recht op toegang:
Gebruikers hebben recht op toegang tot de persoonsgegevens die CONSTRUX mogelijks over u beschikt.


Recht op rectificatie en vervollediging of update van uw persoonsgegevens


Recht op schrapping van uw persoonsgegevens


Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om CONSTRUX  te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 

Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens
 

Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door een reply te sturen naar de afzender van de mail.
 

9. Beveiliging persoonsgegevens


CONSTRUX  verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische

en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens. CONSTRUX zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in eigen datacenters binnen de EU).
 

10. Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens
 

CONSTRUX  garandeert dat er geen overdracht van persoonsgegevens zal plaats vinden buiten Europa of de Europese Economische Ruimte (EER).
 

11. Update Privacy Verklaring
 

CONSTRUX kan op elk gewenst moment de Privacy Verklaring aanpassen en updaten zonder voorafgaande kennisgeving door een nieuwe versie te plaatsen op de Website.

Om die reden is het ten zeerste aangeraden om regelmatig de Website en de betreffende

pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. De datum van de meest recente versie wordt steeds aangepast en is onderaan de Privacy Verklaring terug te vinden.
 

12. Andere websites

De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is

CONSTRUX verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

13. Vragen en klachten
 

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop CONSTRUX uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te

contacteren:

  • Via e-mail: info@construx.eu
  • Via post: Hazebeekstraat 11, 8531 Hulste, België
  • Via telefoon: +32 56 72 47 93

Indien u klachten heeft omtrent de manier waarop CONSTRUX uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.
 

Versie Privacy Verklaring: 01/01/’20